Konkurs Lider Liderów

liderliderow

Lider Liderów – Zasady konkursu

1. Cel.
Celem konkursu jest wyłonienie klubowicza, który wykazał się największą aktywnością w klubie w ciągu pięciu kolejnych spotkań. Wyłoniony zwycięzca otrzymuje tytuł i medal Lidera Liderów.

2. Zasady przyznawania tytułu Lidera Liderów.
W konkursie uczestniczą wszyscy aktywni członkowie klubu Top Careers Toastmaster z opłaconą składką. Członkowie klubu otrzymują punkty za pełnienie roli funkcyjnej, podjęcie aktywność lub zwycięstwo w konkursie na spotkaniu. Przed każdym spotkaniem liczba zebranych punktów dla każdego członka jest sumowana, przy czym branych jest pod uwagę pięć ostatnich. Osoba z największą liczbą punktów zostaje Liderem Liderów i jest ogłaszana na początku spotkania. Tytuł Lidera Liderów jest przechodni i przyznawany co tydzień.

3. Zasady przydzielania punktów.
Punkty przyznawane są według specyfikacji:
a. przed spotkaniem – jeśli osoba zapisze się na rolę funkcyjną, potwierdzi mowę lub zaznaczy obecność w systemie Easy Speak w terminie nieprzekraczanym – godzina 18:00 w niedzielę poprzedzającą spotkanie. Liczbę przyznawanych punktów przestawia tabela.

Funkcja Liczba punktów
Toastmaster 10
Mówca 9
Główny Oceniający 8
Oceniający Mowę 7
Oceniający Mowę Ciała 7
Gramatyk 6
Prowadzący GP 6
Kontroler Płynności 5
Chronometrażysta 5
Operator Kamery 4
Opiekun Gości 4
Zaznaczenie statusu obecności w ES 2

b. po spotkaniu – w przypadku zwycięstwa w konkursie Gorących Pytań, na Najlepszego Mówcę oraz Najlepszego Oceniającego laureaci otrzymują dodatkowe 3 punkty.
c. punkty ujemne – w przypadku podjęcia się roli lub mowy i jej odwołania bez poinformowania Toastmastera oraz Wiceprezesa ds. Edukacji od godziny 18:00 w niedzielę poprzedzającą spotkanie, osoba otrzymuje ujemną liczbę punktów odpowiadającą liczbie punktów za daną funkcję lub mowę, którą miała pełnić.

4. Rozstrzyganie kwestii spornych.
a. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów, tytuł Lidera Liderów przyznawany jest osobie, która najczęściej obejmowała najwyżej punktowaną funkcję.
b. W przypadku innych kwestii spornych decyzję o przyznaniu tytułu Lidera Liderów podejmuje najwyższy rangą członek Zarządu klubu Top Careers Toastmasters obecny na spotkaniu. Decyzja ta jest niepodważalna.

5. Postanowienia końcowe.
Punkty liczone są począwszy od spotkania 17 lutego 2015 roku. Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 marca 2015 roku, a następnie cyklicznie na każdym spotkaniu.

6. Odpowiedzialność.
Za konkurs odpowiada Wiceprezes ds. Edukacji – Leszek Tomaszewski oraz osoba przez Niego wyznaczona do współpracy.