Top Careers Toastmasters Club (TCTM) należy do światowej pozarządowej organizacji Toastmasters International (TI) i jest zarejestrowany pod numerem 906542. Klub posiada oficjalną witrynę pod adresem  http://www.TCTM.pl oraz oficjalnym fun page‘u  https://www.facebook.com/topcareers/?fref=ts

 

I Zasady ogólne

 1. Podstawowym celem klubu jest edukacja: szkolenie liderów i mówców.
 2. Szkolenie odbywa się na podstawie programu i podręczników TI.
 3. Klub jest dobrem każdego jego członka, który jest współodpowiedzialny za jego funkcjonowanie.
 4. Klub jest organizacją pozarządową typu non -profit. Składki członkowskie Klub odprowadzane są do centrali TI w wysokości ustalanej przez TI, pozostała część przeznaczona jest na realizację celów edukacyjnych i integracyjnych klubu.
 5. Spotkania w klubie odbywają się w języku polskim.

 

II Zarząd

 1. Decyzje w zakresie swoich kompetencji w klubie zwykłą większością podejmuje Zarząd. Najważniejsze (strategiczne) decyzje w klubie podejmują wszyscy członkowie zwykłą większością głosów. Aby usprawnić działanie klubu członkowie co pół roku wybierają Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes ds. Edukacji (VPE), Wiceprezes ds. Członkostwa (VPM), Wiceprezes ds. PR (VPPR), Sekretarz, Skarbnik, Dyrektor ds. Administracyjnych oraz Prezes Poprzedniej Kadencji.
 3. Kadencja Zarządu jest półroczna. Wybory Zarządu odbywają się w maju dla kadencji na okres od lipca do grudnia oraz w listopadzie dla kadencji na okres od stycznia do czerwca.
 4. Prawo głosu mają wszyscy członkowie, którzy opłacili składkę na dane półrocze. Są oni zobligowani do aktywnego udziału w wyborach nowego Zarządu poprzez obecność i oddanie głosu.
 5. Członkowie mają możliwość startu w wyborach na poszczególne stanowiska, co szczegółowo regulują zapisy TI.
 6. Prezes Poprzedniej Kadencji ma głos doradczy, służy pomocą, dzieli się wiedzą i doświadczeniem na życzenie członków Zarządu. Dba o zachowanie ciągłości dobrych tradycji oraz organizuje wybory nowego Zarządu.
 7. Obowiązki członków Zarządu regulują oddzielne przepisy zgodne z konstytucją TI.

 

III Nowi członkowie

 1. Goście mogą uczestniczyć w trzech spotkaniach bez wnoszenia opłat za uczestnictwo
 2. Aby brać w spotkaniach czynny udział, należy być aktualnym członkiem klubu.
 3. Członkiem klubu może zostać osoba, która dokona opłaty rejestracyjnej w wysokości 90 zł oraz opłaci składkę członkowską na dane półrocze w wysokości 250 zł (dwa razy w ciągu roku) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września i do 30 marca. Osoba przystępująca w trakcie półrocza opłaca proporcjonalnie niższą składkę liczoną z dokładnością do 1 miesiąca i zaokrągloną w górę do 1 zł.
 4. W ramach opłaty rejestracyjnej członek klubu otrzyma dostęp do materiałów edukacyjnych TMI online.
 5. Każdy nowy członek klubu może wybrać dla siebie Mentora spośród innych członków klubu.
 6. Mentor to osoba, która pomaga danemu członkowi w realizacji programu TI i objaśnia zasady organizacji spotkań.
 7. Mentorem może być członek klubu, który wygłosił przynajmniej 5 mów z podręcznika CC lub ukończył drugi poziom Pathways i rozpoczął ścieżkę Pathways Mentor Program
 8. Nowi członkowie powinni jak najwcześniej obejmować role funkcyjne podczas spotkań (Kontroler płynności, Chronometrażysta, Gramatyk, Prowadzący Gorące Pytania)
 9. Nowi członkowie realizują edukację w ramach wybranej przez siebie ścieżki edukacyjnej Pathways.

 

 

IV Członkostwo

 

 1. Członkowie klubu TCTM mogą być również członkami innych klubów organizacji TI. O członkostwie decyduje regularne opłacanie składki.
 2. Bycie członkiem jakiegokolwiek klubu w obrębie TI upoważnia do gościnnego pełnienia ról funkcyjnych, wystąpień lub oceniania w innych klubach, co każdorazowo należy uzgodnić z VPE goszczącego klubu.
 3. Członkowie mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach specjalnych (konkursy, konferencje, imprezy integracyjne itp.). Aby wziąć udział w niektórych wydarzeniach konieczne będzie wniesienie dodatkowej opłaty.
 4. Klub nie zwraca opłat za pobyt oraz dojazdy na spotkania i wydarzenia specjalne. Zwrot udokumentowanych kosztów przejazdów, nieprzekraczających kwoty 150 zł, przysługuje jedynie oficjalnym reprezentantom klubu TCTM (mówcom konkursowym) przy wyjazdach na konkursy mów, ocen i gorących pytań odbywające się poza klubem.

 

 

V Przebieg spotkań

 1. Spotkania klubu odbywają się w Warszawie we wtorki w godzinach wieczornych – raz w tygodniu.
 2. Informacje o datach aktualnych spotkań, miejscu oraz ewentualne zmiany uchwalane są przez Zarząd i publikowane w systemie Easyspeak (ES), na witrynie klubu oraz na fan page’u na Facebooku
 3. Szczegółowy harmonogram spotkań ustalany jest w systemie ES.
 4. Mówcy sami wybierają oceniających. Nowi członkowie powinni wybrać do pierwszych trzech wystąpień jako oceniającego swojego Mentora.
 5. Podczas sesji Gorących Pytań, pytania mogą być zadawane wszystkim członkom TI obecnym na spotkaniu oprócz Chronometrażysty i Gości. Od powyższej zasady dopuszcza się odstępstwa, uzgodnione z Toastmasterem Dnia i VPE.
 6. Spotkanie jest moderowane przez Tostmastera dnia, który jest odpowiedzialny za całe spotkanie m.in. za planowanie, zapewnienie i potwierdzenie obsadzenia ról funkcyjnych, nadzór nad poprawnym przebiegiem spotkania zgodnie z agendą. Agenda spotkania jest przygotowywana przez Toastmastera Dnia pod nadzorem VPE i udostępniana członkom klubu na spotkaniu.
 7. Agenda spotkania zawiera kolejność wystąpień oraz czas ich trwania. W agendzie wyszczególnione są osoby sprawujące danego dnia role funkcyjne, osoby wygłaszające przemówienia oraz ich oceniający.
 8. Do osób funkcyjnych, które wspierają Toastmastera Dnia w określonym zakresie należą: Główny Oceniający i jego zespół (Kontroler Płynności, Gramatyk, Chronometrażysta), Prowadzący Gorące Pytania oraz inne osoby zgodnie z rolą wpisaną w agendzie spotkania. VPE określa w agendzie spotkania, które role będą wymagane do obsadzenia na danym spotkaniu.

 

VI Obejmowanie ról

 1. Każdy członek włącza się aktywnie w działalność klubu, co oznacza obejmowanie ról funkcyjnych a także przygotowywanie przemówień zgodnie z własnymi możliwościami.
 2. Klub planuje spotkania w taki sposób, aby wszystkim członkom umożliwić równy udział w spotkaniach poprzez realizację mów i ról funkcyjnych. Udział w udział w przemówieniach zobowiązuje członków również do podejmowania się realizacji ról funkcyjnych.
 3. Osoby chcące objąć rolę funkcyjną (także mówcy i oceniającego) na konkretnym spotkaniu, zgłaszają się w systemie ES.
 4. Nie jest dopuszczalne pełnienie kilku ról zapisanych w agendzie podczas jednego spotkania (poza sytuacjami szczególnymi, za zgodą VPE). Celem wiodącym klubu jest umożliwienie każdemu członkowi aktywnego udziału w spotkaniu.
 5. Zasady obejmowania ról funkcyjnych:
 • Kontroler płynności, Chronometrażysta, Gramatyk – już od pierwszego spotkania,
 • Prowadzący Gorące Pytania – po zrealizowaniu 3 dowolnych ról funkcyjnych: Kontroler Płynności, Chronometrażysta lub Gramatyk,
 • Mówca – po zrealizowaniu 2 dowolnych ról funkcyjnych: Kontroler Płynności, Chronometrażysta lub Gramatyk,
 • Oceniający – po wygłoszeniu przynajmniej 3 mów,
 • Toastmaster Dnia – po wygłoszeniu przynajmniej 3 mów i przeprowadzeniu Konkursu Gorących Pytań,
 • Główny Oceniający – po zrealizowaniu ról funkcyjnych: Oceniający i Toastmaster Dnia,
 • Opiekun Gości – po 3-miesięcznym stażu w klubie
 • Nowi członkowie przed przystąpieniem do realizacji jakiejkolwiek roli funkcyjnej powinni wybrać dla siebie Mentora i ustalić z nim założenia realizacji danej roli funkcyjnej.
 • Dopuszczalne są wyjątki i odstępstwa od powyższych reguł, które każdorazowo wymagają akceptacji VPE.

 

 

VII Dobre Obyczaje Klubowe

 

 1. W klubie zwracamy się do siebie po imieniu.
 2. W wypowiedziach szanujemy godność oraz uczucia religijne i poglądy polityczne innych osób.
 3. Na spotkaniach przykładamy dużą wagę do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 4. Członkowie powinni potwierdzić swoją planowaną obecność przed każdym spotkaniem w systemie ES (szczególnie, jeśli pełnią role funkcyjne), nie później niż na jedną dobę przed rozpoczęciem spotkania.
 5. Członkowie, którzy podjęli się ról funkcyjnych, w przypadku braku możliwości pojawienia się na spotkaniu powinni niezwłocznie znaleźć osobę, która zastąpi ich w pełnieniu roli i poinformować o tym Toastmastera Dnia.
 6. Wizerunek członków (foto, wideo) może być użyty do promocji i dokumentacji działań klubu. Członek klubu może odmówić zgody na publikowanie jego wizerunku poprzez zgłoszenie tego faktu do VP PR. Członek klubu może odmówić zgody na nagrywanie wideo jego wystąpienia poprzez głoszenie tego faktu do operatora kamery na spotkaniu. Nagrania wideo wystąpień przechowywane są na dysku klubowym. W celu ich usunięcia należy zgłosić się do dyrektora ds. administracji.
 7. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie członkostwa do celów komercyjnych, do reklamowania swoich produktów podczas wystąpień, do nieautoryzowanego korzystania z danych kontaktowych.
 8. O ewentualnych zmianach w Regulaminie członkowie będą niezwłocznie informowani e-mailem przez Zarząd.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 XI 2011 r. uchwalony zwykłą większością głosów przez członków klubu. Zmiany do regulaminu wprowadzono głosowaniem dn. 29 X 2013r., 12 III 2014r, 24 II 2015r, 20 IX 2016r oraz 21 V 2019r..